دانلود کتاب انکیزیسیون در اسپانیا | لی لی بوک دسته‌بندی نشده دانلود کتاب انکیزیسیون در اسپانیا


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

معرفی کتاب

 انکيزيويسن (ادارهء تفتيش عقايد و يا به عبارت ديگر سازمان امر به معروف و نَهی از مُنکر) که درآغاز برای گسترش دين ناب عيسوی ٬ بر قراری حکومت عدل مسيح و ريشه کن کردن کفر و اِلحاد به وجود آمده بود؛ در اندک زمانی به سازمانی عريض و طويل برای ايجاد بيم و هراس وبرآوردن ميل های ساديستی روحانيانی مبدّّل شد که دادگاه های شرع وابسته به آن را اداره می کردند. اين سازمان چند سال پس از تأسيس ٬ اوّل به جان يهوديان افتاد و سپس يقه مسلمان ها را چسبيد تا قبول مسيحيّت بکنند. پس از اين که روحانيان انکيزيسيون مليون ها يهودی و مسلمان را به زور چماق غسل تعميد دادند ٬ آن گاه به جان مرده های آن ها افتادند تا پس از نَبش قبر ٬ استخوان های پوسيدهء آنان را برابر آيين مسيح از نو خاک سپاری کنند. طولی نکشيد که مأموران انکيزيسيون و يا به شروع کردند به موش دوانی و « مأموران ادارهء مقدَس » قول خودشان فضولی در زندگی خصوصی مردم جامعه؛ از خوردن و خوابيدن گرفته تا روابط زناشويی ٬ طرز لباس پوشيدن و حتّی عادت ماهانهء زن ها و غيره که اين عمل آن ها واکنش مردم کوچه و بازار را در قالب صد ها لطيفه و ضرب المثل عاميانه به دنبال آورد. در بخش های گوناگون اين کتاب به برخی از اين ضرب المثل ها اشاره شده است. انکيزيسيون در طول سه قرن موجوديّت خود (يعنی دقيقاً سيصد و شصت و نه سال) ٬ بيش از سيصد هزار نفر را در سياهچال های خود شکنجه کرد و بيش از بيست هزار نفر از روشنفکران ٬ دگرانديشان و مردم عادی را به اتهام های مختلف در آتش سوزاند. با اينکه بساط اين ادارهء خوفناک تا قرن هفدهم در بسياری از کشور های اروپايی بر چيده شد بود؛ ولی دادگاه های آن همچنان تا سال 1834 در اسپانيا به فعاليّت خود ادامه می داد. هر چند در آن سال ٬ پارلمان اسپانيا ٬ رأی به بر چيدن کامل و از بين بردن آثار آن داد ٬ ولی در مدّت چهل سال حکومت ديکتاتوری ژنرال فرانکو (که فردی مؤمن و مذهبی بود) و حتّی سال ها پس از مرگ او نيز ٬ بر اثر فشار و نفوذ اُسقُف ها و کاردينال ها کسی نمی توانست در بارهء جنايت های اين سازمان هراسناک به پژوهش پردازد. سران کليسا و هواداران آن ها در تأييد نظر خود به اين ضرب المثل قديمی اسپانيايی اِستناد می کردند که می گويد: “Con el Rey y Santa Inquisición; ¡Chitón!” (يعنی در بارهء پادشاه و ادارهء مقدَس انکيزيسيون ٬ حرف نباشد)." در حال حاضر طبق بَند ۳ از مادّه ۱۶ قانون اساسی فعلی اسپانيا ٬ و طبق مادّهء ۲۶ « مذهبی ٬ به عنوان مذهب رسمی کشور وجود ندارد » همان قانون ٬ تشکيل دادگاه های ويژه (از قبيل دادگاه ويژهء روحانيّت ٬ دادگاه ويژهء مطبوعات ٬ دادگاه ويژهء رسيدگی به جرائم کارمندان دولت و... هر داد گاهی که تنها به منظور رسيدگی به جرائم و تخلّفات طبقه و يا صنف خاصّی تشکيل شده باشد)؛ کاملاً ممنوع است. در حال حاضر و به برکت دمکراسی حاکم بر اسپانيا در تمامی آرشيو های محرمانه انکيزيسيون بر روی پژوهشگران باز است و اسناد و مدارک دادگاه های شرع آن در اختيار اهل تحقيق قرار دارد. امروزه هر کسی با اندک برخورداری از فهم و دانايی از خود می پرسد آيا دينی که ارمغان خداوند به اين بشر خاکی به شمار می آيد ٬ بدون زندان و شکنجه نمی توانست دوام بياورد؟ و آيا به راستی وجود انکيزيسيون و دادگاه های وابسته به آن به سود دين و روحانيان تمام شد و يا به زيان آنان؟ وانگهی از آن همه آدم کشی و شکنجه چه چيزی عايد مسيحيّت گرديد؟ بخش هايی از اين کتاب که با مراجعه به صد ها سند و کتاب و گفتار تحقيقی به لاتين ٬ اسپانيايی قديم و جديد ٬ ايتاليايی و انگليسی به رشتهء تحرير در آمده است ٬ قبل از انتشار ٬ به صورت مقاله های هفتگی در سايت اينترنتی "ايران امروز" از نظر خوانندگان و علاقمندان به مطالعهء اين گونه مطالب گشت. اِستقبال و توجّه بسياری از خوانندگان موجب تشويق نويسنده در انتشار آن به صورت کتاب حاضر گرديد. فهرست منبع های اين کتاب با ذکر نام مؤلّف ٬ تاريخ و محلّ انتشار و غيره ٬ در بخش " کتاب شناسی " درج شده است.

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه‌ها

دیدگاهی وجود ندارد