دانلود کتاب سیاست | لی لی بوک سیاست سیاست | دانلود کتاب سیاست سیاست


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

معرفی کتاب

سیاست ارسطو را می‌توان در شش بخش شامل هشت کتاب در نظر گرفت. بخش اول شامل کتاب اول درباره خانواده بخش دوم شامل کتاب دوم درباره نظرات افلاطون و نقد حکومت‌های اسپارت و کرت و کارتاژ بخش سوم شامل کتاب سوم درباره قانون اساسی بخش چهارم شامل کتاب‌های چهارم و پنجم درباره دموکراسی جمهوری و علل انقلاب‌ها در حکومت‌ها بخش پنجم شامل کتاب ششم درباره روش تشکیل دموکراسی‌ها و پایداری آنها بخش ششم شامل کتاب‌های هفتم و هشتم درباره حکومت کمال مطلوب است. فلسفه سیاسی ارسطو ریشه در متافزیک او دارد ارسطو جهان را در حال شدن از قوه به فعل میداند هستی از ماده بی صورت شروع و به فعل بی ماده پایان می یابد. ارسطواز این تعلیم در توجیه سیر تکاملی زندگی اجتماعی بشر استفاده می کند نخست فرد است و نیاز های زیستی خود را برآورده می کند سپس میل جنسی است و ازدواج مطرح می شود و بعد فرزندان و نوادگان وعشیره و دهکده درست می شود . از مجموع چند دهکده به یونانی پلیس یا دولتشهر درست می شود اما فقط در شهر یا جامعه سیاسی است که طبیعت بالقوه آدمی می تواند فعلیت یابد و از کمال بر خور دارشود . شهر مانند هر اجتماع دیگری برای غایتی وجود دارد . این غایت در مورد دولت شهر خیر اعلای انسان یعنی زندگی اخلاقی و زندگی عقلانی است .دردولتشهر است که انسان می تواند زندگی نیک به معنی کامل آن داشته باشد و چون زندگی نیک غایت طبیعی انسان است دولتشهر را باید اجتماعی طبیعی نامید " از اینجا آشکار می شود که شهر پدیده ای طبیعی است و انسان بحکم طبیعت حیوانی اجتماعی است .و آنکس که از روی طبع ،و نه بر اثر تصادف ، بی وطن است ، موجودی یا فروتر از آدمی یا بر تر از او جامعه برای زیستن نیست برای نیکو زیستن است . در پیش گفتار کتاب سیاست اشاره به ناپیوستگی مطالب آن شده‌است. حمید عنایت این کتاب را مانند کتاب مثنوی معنوی مولانا دانسته چون ارسطو کتاب سیاست را از گفتارهای گوناگونی فراهم کرده و به نظر مترجم قصد او گردآوردن آنها در یک مجموعه نبوده‌است. حمید عنایت در پیش گفتار کتاب سیاست اهمیت آن را در دو مورد می‌داند : یکی آن که روح فلسفه پیشرو زمان ارسطو را منعکس می‌کند و دیگر آن که سرچشمه اصلی اندیشه‌هایی است که تا پایان قرون وسطی بر فلسفه سیاسی غرب اثر گذاشت.

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه‌ها

دیدگاهی وجود ندارد