تراژدی شاه ریچارد دوم را تغزلی ترین نمایشنامه شکسپیر ، و دست کم تغزلی ترین نمایشنامه تاریخی او دانسته اند . لحن حاکم بر نمایشنامه اساسا مرثیه سرایانه است ، گرچه گاه رنگی حماسی نیز می گیرد . درونمایه مرثیه گونه نمایشنامه وزبان گیرا و پرشکوه ان , گریز نمایشنامه از عمل ومستغرق شدن ان در اندیشه ، عواطف و احساسات انسان است . «ریچارد دوم» به ظاهر استعاره ای سیاسیست ، اما در حقیقت د تاریخ ذهن انسانه ۲ است .